Анотації до дипломних проектів магістерських робіт

  1. «Розробка ресурсозберігаючої технології утилізації відходів олійно-жирової промисловості»

Відходи олійно-жирової промисловості – погони дезодорації олій, в даний час використовуються нераціонально, як  малоцінний відхід при миловарінні, при цьому такі цінні речовини як токофероли, стерини та інші речовини, що містяться в них, втрачаються.  Залучення цих відходів для виробництва комбікормів дозволить здешевити їх вартість, розширити кормову базу тваринництва і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Захист відбудеться 16.12.2019 р. о 900, вул. Канатна, 112, ауд. Е-66.  Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Ступінь вищої освіти: магістр:  Клошка Наталія Володимирівна. Керівник: к.т.н., доц. Мадані Марія Михайлівна

Метою роботи є обґрунтування і розробка ресурсоефективної технології утилізації відходів олійно-жирової промисловості. 

Завдання, для досягнення поставленої мети:

  • проаналізувати  можливість використання відходів олійно-жирової промисловості для виробництва комбікормів;
  • розглянути об’єкти та методи  дослідження;
  • дослідити склад та властивості відходів олійно-жирової промисловості;
  • дослідити хімічні і фізико-механічні властивості комбікормів, збагачених погонами дезодорації соняшникової олії (ПДСО) в процесі їх зберігання;
  • запропонувати метод введення погонів дезодорації соняшникової олії  в комбікорм для хутрових звірів;
  • провести оцінку «органічності» та «екологічної безпеки»  комбікормів з використанням ПДСО.

Об’єкти дослідження – погони дезодорації соняшникової олії та комбікорми з їх вмістом.

Предмет дослідження – процес утилізації відходів олійно-жирової промисловості, шляхом використання їх для виробництва комбікормової продукції.

Методи дослідження – хімічні, фізико-хімічні методи досліджень, . еколого-енергетичний аналіз, біотестування.

Наукова новизна. На основі проведених досліджень запропоновано ресурсозберігаючу технологію утилізації відходів олійно-жирової промисловості шляхом використання їх у виробництві комбікормів, проведено оцінку «органічності» та «екологічної безпеки» комбікормів з використанням відходів дезодорації соняшникової олії.

Ключові слова: погони дезодорації соняшникової олії, комбікорм, відходи олійно-жирової промисловості, ресурсозберігаюча технологія.

2. «Удосконалення технології утилізації твердих органічних відходів сільськогосподарського виробництва методом компостування »

Захист відбудеться 18.12.2019 р. о 900, вул. Канатна, 112, ауд. Е-66.  Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Ступінь вищої освіти: магістр:  Пегова Марина Євгенівна. Керівник: к.б.н., доц. Гаркович Олексій Леонтійович

Сільське господарство створює найбільший вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша галузь господарства. Забруднення навколишнього середовища сільськогосподарськими підприємствами найчастіше відбувається через недосконалість застосовуваних технологій і технічних засобів, недотримання встановлених екологічних вимог. Найбільш простий спосіб зниження негативного впливу на природу – модернізація та оновлення технологічного обладнання в підрозділах, внесення змін в організацію господарської діяльності, відповідних сучасним екологічним нормам. Це можливо шляхом впровадження маловідходних і безвідходних технологій, заснованих на включення в господарський оборот всіх сировинних ресурсів, які постійно утворюються і накопичуються в господарствах. Зменшуючи обсяги органічних відходів, газопилових викидів, споживання води та скидання стічних вод, можна знижувати негативний вплив на навколишнє середовище.

Метою роботи є удосконалення технології утилізації твердих органічних відходів сільськогосподарського виробництва методом компостування.

Завдання, для досягнення поставленої мети:

– охарактеризувати основні технологічні етапи утворення твердих органічних відходів, їх хімічний склад та існуючі технології переробки;

– теоретично обґрунтувати заходи по удосконаленню технології утилізації твердих органічних відходів методом компостування;

– експериментально перевірити технологічні параметри заходів по удосконаленню технології утилізації твердих органічних відходів методом компостування;

Об’єкт дослідження – тверді органічні відходи сільськогосподарського виробництва.

Предмет дослідження – процес утилізації твердих органічних відходів сільськогосподарського виробництва методом компостування.

Методи дослідження – спеціальні аналітичні, хімічні, фізико-хімічні методи досліджень.

Наукова новизна. На основі проведених комплексних досліджень зі зменшення забруднення довкілля твердими органічними відходами, удосконалено технологію утилізації твердих органічних відходів сільськогосподарського виробництва методом компостування.

Ключові слова: тверді органічні відходи, сільськогосподарське виробництво, утилізація, деструктори.