Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дефіцит фахівців, що володіють знаннями в області екологічної безпеки харчових продуктів і виробництв спонукав керівництво академії організувати при кафедрі технології молока і сушіння харчових продуктів в 1995 році підготовку інженерів за фахом «Екологія харчових виробництв і продуктів». В 2000 році відбувся перший випуск 14 інженерів-екологів.

Зміни навчальних планів, подальше вдосконалення навчального процесу з урахуванням специфіки знань привели до організації в 2002 році кафедри екології харчових виробництв і продуктів, яку очолив Геллер Володимир Зіновійович, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії холоду, член Американського інженерного товариства з опалення, холодильної техніці та кондиціювання повітря (ASHRAE), автор около200 наукових робіт, в тому числі 5 монографій, основними напрямками наукової діяльності якого є: еколого-енергетичний  аналіз харчових виробництв, прикладна термодинаміка, властивості озонобезпечних речовин, якість повітря всередині приміщень.
На кафедрі склався колектив висококваліфікованих фахівців, що поєднує знання і досвід провідних викладачів кафедри та ентузіазм її молодих співробітників. У складі кафедри – досвідчені доценти Д.Є. Аршакуни (фахівець в області очищення газових викидів в атмосферу),  Л.А.Фортученко (спеціаліст з технологій водоохорони), С.М. Бондар (фахівець з мембранних технологій, биоконверсии і технологій поводження з відходами харчових виробництв); Р.В. Кононова (фахівець з методів екологічного контролю харчових продуктів і виробництв), С.Л. Колесніченко (фахівець з біотестуванню) і молоді асистенти кандидати наук Т.В. Недобійчук, А.С.  Паламарчук та Р.І. Шевченко.

Завідувач лабораторією С.П. Асмолов і старший лаборант Є.Г. Пономарева забезпечували якість проведення лабораторних занять і розвиток матеріально-технічної бази кафедри. Кафедра стала випускаючою для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».  Підготовку фахівців здійснювали за фахом 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» напряму 0708 «Екологія» за спеціалізацією «Екологія харчової промисловості». З 2004 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів відповідно до нових навчальних планів і читає більше 40 дисциплін.Програма підготовки фахівців-екологів передбачала отримання відповідного обсягу теоретичних знань з екології, орієнтованих на майбутню галузеву діяльність; розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань в області охорони навколишнього середовища; вміння самостійно аналізувати і моделювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними; отримання навичок у вирішенні галузевих, загальних локальних і регіональних екологічних проблем, вміння користуватися екологічними нормативно-правовими документами; розвиток здатності оцінювати екологічні ситуації і здійснювати заходи з охорони навколишнього середовища з позицій сучасної екології, політики, економіки, законодавства, формування активної громадянської позиції щодо вирішення проблем захисту навколишнього середовища і збереження біосфери; вміння активно користуватися сучасними інформаційними технологіями для вирішення екологічних завдань. Для забезпечення високого рівня загальної екологічної культури і спеціальних знань студентів в циклі природничо-наукової підготовки введені такі нові навчальні дисципліни як геологія з основами геоморфології; гідрологія; метеорологія і кліматологія; грунтознавство; неоекологія.У циклі професійної та практичної підготовки кафедрою розроблені такі нові курси як екологія людини; екологія міських систем; заповідна справа; нормування антропогенного навантаження на природне середовище; Техноекологія. Введено також общеекологічна таі ландшафтно-екологічна навчальні практики. У цикл підготовки фахівців введені такі важливі для підготовки екологів харчової промисловості дисципліни як комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів, аналіз сировини та продуктів на нешкідливість, харчові добавки, управління якістю повітря всередині приміщень, менеджмент і управління природоохоронною діяльністю, оптимізація природоохоронних технологій і процесів, екологія тари і упаковки.У 2007 році кафедру очолив доктор біологічних наук, професор Крестінков Іван Спиридонович, який вніс значний внесок у благородну справу виховання і підготовки молодих кадрів.Крестінков І.С. – вчений -генетік,  автор понад 100 наукових праць в області фізіолого-генетичних механізмів формування продуктивності, стійкості, фізіолого-біохімічних основ зберігання зерна та насіння сільськогосподарських культур, технологічних прийомів регулювання вільно-радикальних процесів за допомогою антиоксидантів. За роки роботи на кафедрі виросли кваліфіковані фахівці в області екології харчових продуктів та виробництв, кафедра поповнилася новими членами – випускниками кафедри:в 2009году, захистивши кандидатську дисертацію по кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв, повернулася на кафедру для роботи в якості асистента Ремінна Л.П., надалі – стипендіат Кабінету Міністрів України.
З 2010 року виконувати обов’язки завідувача кафедри стала доктор технічних наук,  доцент Крусір Галина Всеволодівна, автор понад 200 наукових праць, один із співавторів підручника «Екологічний менеджмент» (2006), основні напрямки наукової діяльності якої пов’язані з хімією природних біологічно активних речовин, методами іммобілізації травних ферментів, інгібіторів травних ферментів, біотехнологічними методами отримання біологічно активних добавок, розробкою теоретичних і технологічних основ отримання біокоректорів процесів травлення, екологічними аспектами харчових виробництв, розробкою систем екологічного менеджменту харчових виробництв згідно ДСТУ ISO 14001: 2006.
Кафедра поповнилася і оновилася за рахунок двох молодих кандидатів технічних наук, підготовлених на кафедрі харчової хімії, Яшкін В.В. і Русева Я.П., а також кваліфікованих доцентів Короленка Л.І. і Петросян В.П; на кафедрі в якості сумісників працюють талановиті молоді вчені ФХІ ім. А.В. Богатського НАН України к.х.н. Карпенко А.С. і к.х.н. Кирияк А.В. Специфічні завдання в системі екологічного виховання та освіти людини покладаються на вищу школу, так як саме фахівці вищої кваліфікації, інженери приймають відповідальні рішення в сфері природокористування.
Добре розуміючи це, в ОНАХТ з нового 2011-2012 навчального року на кафедрі екології харчових продуктів та виробництв здійснюється підготовка фахівців і магістрів за трьома новими спеціальностями, затвердженими згідно Постанови Кабінету міністрів України № 787 від 27.08.2010 р «Про затвердження Переліку спеціальностей, за Якими здійснюється підготовка фахівців у Вищих Навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнямі спеціаліста и магістра »та наказу Міністерства освіти і науки України №1067 від 09.11.2010 р .: 7.04010602 і 8.04010602« Прикладна ек ологія та збалансований природокористування », 7.04010603 і8.04010603« Екологічна безпека », 7.04010604 і 8.04010604« Екологічний контроль та аудит ». ОНАХТ першої в Україні провела ліцензування та акредитацію трьох нових, сучасних, високовостребованних екологічних спеціальностей завдяки своєчасному реагуванню в сфері освітніх послуг та роботі на випередження НМЦОНП академії, а також зусиллям кафедри екології харчових продуктів та виробництв.Наш підхід у вирішенні екологічних проблем базується на двох «китах»: – екологічній освіті і наукових ісследованіях.Еті поняття тісно переплітаються, так як якісну вищу екологічну освіту має постійно супроводжуватися проведенням відповідних наукових досліджень.  Свою наукову роботу кафедра екології проводить по основному напрямку «Управління впливом харчових підприємств на навколишнє середовище», що включає наступну тематику: розробка систем безпеки харчових продуктів відповідно ДСТУ ISO 22000: 2007 та управління безпекою харчових продуктів, комплексна оцінка рівня екологічної безпеки харчових підприємств і розробка природоохоронних заходів, розробка систем екологічного менеджменту харчових підприємств відповідно ДСТУ ISO14001: 2006, біоконверсія сировини з отриманням альтернативних джерел енергії. Широкі дослідження в області охорони навколишнього середовища проводять вчені кафедри. Їх доповіді неодноразово представлялися на міжнародних конференціях. Великий інтерес викликають дослідження, присвячені проблемам очистки стічних вод, біотрансформації рослинної сировини (відходів) в харчові та кормові продукти, розробки та впровадження методів екологічного менеджменту.Робота кафедри ведеться в тісній взаємодії з рядом обласних екологічних організацій: Державним управлінням екологічної безпеки в Одеській області, Державною екологічною інспекцією в Одеській області, КП «Центр екологічних проблем та ініціатив». Значна увага приділяється міжнародному співробітництву в галузі охорони навколишнього середовища: ведуться поглиблені дослідження спільно з Вищою технічною школою Базеля (Швейцарія) і Литовським сільськогосподарським університетом в області розробки і удосконалення методів оцінки якості та екологічності харчових продуктів. До наукової роботи з природоохоронної тематики активно залучаються студенти. З метою виявлення талановитої молоді та залучення її до наукової роботи вже з перших курсів навчання студентські наукові конференції на кафедрі традиційно проходять в два етапи: спочатку на кожному курсі окремо, потім проводиться заключна загальнокафедральна конференція. Студенти-екологи беруть активну участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах. Як правило, вони підтверджують високий рівень підготовки наших студентів.В сучасних умовах стає актуальним державне регулювання економіко-екологічних відносин як взаємопов’язаної системи.тут особливо важлива роль екологічної експертизи різних технологічних проектів і розробка природоохоронних проектів. Для реалізації викладеного підходу студенти кафедри екології харчових продуктів та виробництв беруть участь в комплексних дипломних і в інвестиційних комплексних проектах технологічних кафедр академії. У 2010 році затверджена тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцента Шевченко Р. І. «Теоретичні основи і комплексні критерії впливу харчових підприємств на навколишнє середовище».
У 2011 році в аспірантуру ОНАХТ надійшли дві магістрантки кафедри Соколова І.Ф. і Компанієць В.В., захисту кандидатських дисертацій яких плануються за фахом 21.06.01. -екологічна безпека. У 2012 році в аспірантурі ОНАХТ починається підготовка дисертаційної роботи старшого викладача кафедри Кондратенко Ірини Петрівни на тему «Управління екологічною безпекою хлібопекарських підприємств», а в 2014 році -діссертаціонной роботи магістра і аспіранта кафедри Чернишової Олесі Олегівни на тему «Управління екологічною безпекою м’ясопереробних підприємств» На кафедрі створені і функціонують комп’ютерний клас і лабораторія екоконтролю харчових продуктів. 2012-й рік ознаменувався оновленням методичного забезпечення та доведенням його до 100 % з усіх дисциплін кафедри, комплектацією баз даних методичного забезпечення дисциплін кафедри відповідно до вимог стандартів менеджменту якості. З 2012 року кафедра бере участь у проекті Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоеффективного і більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру ресурсоеффективного і більш чистого виробництва в Україні». Один з таких центрів створено під егідою ЮНІДО на базі Одеської національної академії харчових технологій. Проект має на меті, в якому бере участь Академія,  – сприяння ефективному використанню ресурсів, підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств і зменшення негативного впливу промисловості на навколишнє середовище шляхом впровадження методики ЮНІДО з ресурсоефективність і більш чистого виробництва на вітчизняних промислових підприємствах, яка є одним з інструментів сталого розвитку. Крусір Г.В. є координатором проекту в Одеському регіоні. 2 грудня 2015 року відбулася Заключна конференція за двома проектами ЮНІДО в Одеському регіоні (2012-2014 рр. І2014-2015 рр.), на якій 6 співробітників ОНАХТ отримали сертифікати експертів ЮНІДО: Капрельянц  Л.В., Трішин Ф.А., Крусір Г.В., Цикало А.Л., Коваленко І.В., Шевченко Р.І. Магістри кафедри традиційно отримують призи на конкурсах наукових робіт за спеціальністю «Екологічна безпека»: Соколова Іра – диплом за третє місце в Донецькому технічному університеті (2011 р), Саввова Катя – 1-е місце в Полтавському технічному університеті (2016).

З 1 грудня 2015 року кафедра отримала нову назву – Екології та природоохоронних технологій в силу відкриття двох нових спеціальностей (101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво і технології») в бакалавраті, в магістратурі, в аспірантурі (доктор філософії по спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища».

1 березня 2016 року відбулася захист кандидатської дисертаційної роботи аспіранта Соколової Ірини Федорівни «Комплексна оцінка і прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на навколишнє середовище» (науковий керівник – д.т.н., професор Крусір Г.В.) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Захист відбувся в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Дисертація спрямована на вирішення актуальної задачі підвищення рівня екологічної безпеки на основі розробки методологічних підходів до комплексної оцінки і прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на компоненти навколишнього середовища.